Beleid

LunchLokaal

LunchLokaal biedt overblijf aan op meerdere basisscholen in Dordrecht. Het betreft hier de Scholen van Oranje te Dordrecht weten: de Beatrix school, de Johan Friso school, de Oranje Nassau school en de Juliana school. De overblijf wordt over het algemeen uitgevoerd door vrijwillige ouders, die aan de betreffende school verbonden zijn.

Voor verantwoorde overblijf is veel nodig, van een veilig gebouw tot een duidelijk pedagogisch beleidsplan. Kwaliteitszorg betekent dat je het leveren van “goed werk” niet aan het toeval overlaat. Een beleidsplan is geen “boekje op de plank”, maar een draaiboek waarin je kunt opzoeken wat je moet doen en waarom.

LunchLokaal heeft haar visie en werkwijze binnen de overblijf om de volgende redenen vastgelegd:

 • we maken hiermee duidelijk hoe onze manier van werken met kinderen is
 • het geeft ons houvast en ruggensteun bij ons handelen
 • het is voor de kinderen van belang dat er sprake is van een duidelijke aanpak

Dit beleid geeft de algemene regels weer die voor alle locaties van LunchLokaal gelden. Maar natuurlijk is iedere school anders en heeft iedere school zijn eigen ideeën en gebruiken. Daarom heeft iedere locatie van LunchLokaal, naast het algemeen beleid, nog zijn eigen huisregels. De huisregels van uw locatie kunt u vinden in de bijlagen.

Tenslotte: we willen benadrukken dat het plan dat er nu ligt geen starre methode mag worden. We blijven onze ideeën toetsen aan de praktijk en zo nodig bijstellen.

Onze visie op overblijf

LunchLokaal streeft ernaar veilige, goede en vooral leuke overblijf te bieden. De overblijf zien wij als vrije tijd voor de kinderen. De kinderen moeten even pauze kunnen hebben en los komen uit de schoolse sfeer, ook mede om zich weer op te laden voor de middag. Ze mogen, binnen bepaalde grenzen, zelf kiezen wat ze gaan doen en met wie ze willen spelen. De overblijf wordt verzorgd door vrijwilligers.

Pedagogisch beleid

De overblijfkrachten verzorgen en begeleiden de kinderen in de overblijfperiode en stimuleren de kinderen waar nodig. Het uitgangspunt blijft dat de overblijf vrije tijd is voor de kinderen en dat zij die tijd, binnen bepaalde grenzen, zelf in mogen vullen. Op een overblijfgroep ligt de nadruk minder op ontwikkeling, maar geven de overblijfkrachten de kinderen juist de ruimte om vrij te zijn na een drukke ochtend op school.

De overblijf biedt mogelijkheden voor individuele keuzes van kinderen die zelf bepalen hoe zij hun vrije tijd doorbrengen, al dan niet begeleid door de overblijfkrachten.

De kinderen bepalen zelf en nemen zelf initiatief in:

 • met welke andere kinderen zij willen spelen of samen zijn;
 • of zij buiten/binnen willen spelen (mits het weer dit toe laat); en
 • welke activiteiten zij willen ondernemen en voor hoe lang.
 • De overblijfkrachten zijn zich bewust van het feit dat zij eigen normen en waarden meenemen en overdragen aan de kinderen. Ook realiseren de overblijfkrachten zich dat zij een voorbeeldfunctie hebben. Uitgangspunten voor het dagelijks handelen zijn:
 • oprecht luisteren naar kinderen; en
 • het eigene van het kind respecteren.
 • Dit wordt tot uiting gebracht door:
 • elkaar te groeten bij komen en gaan
 • elkaar uit laten praten;
 • met elkaar te delen;
 • elkaar serieus te nemen;
 • elkaar te helpen;
 • elkaar te accepteren zoals je bent; en
 • elkaar positief te benaderen.

LunchLokaal streeft naar een overblijfkracht-kind ratio van 1 op 10 à 15. Omdat wij werken met vrijwilligers is het helaas niet altijd haalbaar.

Algemene afspraken

Coördinator

LunchLokaal heeft een coördinator aangesteld die de overblijfkrachten aanstuurt in hun taken. De coördinator is onder meer verantwoordelijk voor het controleren van de financiën, het nemen van beslissingen en eindverantwoordelijk voor het aannemen van nieuwe overblijfkrachten. De coördinator zal gemiddeld 1 keer in de 3 à 4 weken aanwezig zijn op iedere locatie van LunchLokaal. Wel zal zij iedere maandag, dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar zijn. Daarnaast is ze bereikbaar via e-mail.

Aan- en afmelden

Ouders kunnen hun kind het gehele jaar door aanmelden voor de overblijf. Dit gaat via deze website. Als u op "registreer" klikt, dan kunt u zich registreren. Alleen kinderen die zijn ingeschreven kunnen gebruik maken van de overblijf. Het duurt een aantal dagen voordat een registratie is verwerkt.

Door in te loggen op onze site is het mogelijk om overblijfdagen op te geven. Dit kan tot 1 dag van te voren. Ook het afmelden van een dag kan tot 1 dag van te voren.

Afmelden overblijfkrachten

Overblijfkrachten dienen zelf (te proberen) voor vervanging te zorgen/te ruilen, als ze een keer niet kunnen komen. Als dit niet lukt moet men de coördinator hiervan in kennis stellen.

Financiën

LunchLokaal werkt met een online systeem waarop ouders zich kunnen aanmelden voor de overblijf. Na afloop van de maand wordt een factuur verstuurd voor de dagen waarop een kind was aangemeld. Dit bedrag wordt ongeveer twee weken later geïncasseerd.

Betaling overblijfkrachten

LunchLokaal is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de overblijfkrachten. Het gaat hier om een vrijwilligersvergoeding van €12,50 (in 2011) per gedraaide overblijfdienst. Door het vrijwillige karakter van de functie ‘overblijfkracht’, is men gebonden aan een maximum bedrag per maand/per jaar. Vrijwillige overblijfkrachten mogen in 2011 maximaal €150, - per maand en €1.500 per jaar verdienen. De medewerkers kunnen zelf kiezen voor de wijze van uitbetaling. Zij hebben hierbij de keuze tussen iedere maand te worden uitbetaald of twee maal per jaar. Onkosten worden in overleg met de coördinator vergoed.

Ophalen en wegbrengen

De jongste kinderen worden door de overblijfkrachten uit de klas gehaald en naar het overblijf- lokaal gebracht. Als school weer begint, worden deze kinderen ook weer terug naar hun klas begeleid. De oudste kinderen komen zelf uit school naar het overblijflokaal. Na het eten kunnen zij spelen op het plein (of binnen) tot de bel gaat en school weer begint. Zij gaan zelf weer terug naar de klas. Het spelen gebeurt natuurlijk altijd onder toezicht van overblijfkrachten.

Het eten

In Dordrecht geldt dat de kinderen zelf de lunch meebrengen. De afspraken over het drinken kunt u terugvinden in de huisregels per school. Er wordt verzocht geen snoep mee te geven voor tijdens de overblijf. Door de overblijfkrachten wordt, naar eigen inzicht, de kinderen af en toe wat lekkers gegeven. Mocht een kind ervoor kiezen voor zijn/haar verjaardag te trakteren op de overblijf, dan is dit wel toegestaan. Wij stellen het wel erg op prijs als het een gezonde traktatie is. De kinderen beginnen allemaal tegelijkertijd met de lunch. Tijdens de lunch moet iedereen (15 tot 20 minuten) aan tafel blijven zitten. Daarna kunnen de kinderen die klaar zijn, mits ze toestemming hebben gehad van de overblijfkracht, van tafel gaan. De langzamere eters kunnen dan op hun gemak dooreten. De overblijfkrachten stimuleren moeilijke eters om minstens één boterham te eten en een bekertje drinken te drinken. We dwingen kinderen nooit om te eten. Brood dat niet wordt opgegeten wordt niet weggegooid. Kinderen nemen het in hun trommeltje gewoon weer mee naar huis, zodat u als ouder weet wat uw kind heeft gegeten.

Klachten

Mocht een ouder een klacht willen indienen, dan vult de overblijfkracht, bij voorkeur samen met de ouder, het klachtenformulier in (zie bijlagen). De overblijfkracht vult het formulier in tot en met ‘omschrijving van de klacht’ en zegt de ouder de klacht te zullen bespreken met de coördinator. De klacht en het klachtenformulier worden vervolgens direct doorgegeven aan de coördinator. Deze zal contact met de ouder opnemen om de situatie op te lossen.

Specifieke afspraken met school

Tijdens de overblijf wordt rekening gehouden met het beleid van de school. Dit is ook de reden dat er per school huisregels worden opgesteld, waarin aanvullingen en afwijkingen op het algemene zijn opgenomen.

De school stelt ruimte beschikbaar voor de overblijf. De school is verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne van de overblijfruimte. Wel zorgt de overblijf ervoor dat deze ruimtes na gebruik schoon worden achtergelaten.

LunchLokaal beslist in overleg met de school over de ouderbijdrage voor het overblijven, de financiële vergoeding aan de overblijfkrachten, het aanstellen van de overblijfkrachten en bij een dispuut beslist de coördinator van LunchLokaal. LunchLokaal heeft de eindverantwoording voor de goede gang van zaken en zorgt voor een WA-verzekering voor alle betrokkenen tijdens het overblijven.

Er wordt één overblijfkracht benoemd tot contactpersoon tussen de overblijfkrachten en de coördinator van LunchLokaal. De overblijfkrachten en coördinator beslissen samen over nieuwe afspraken en regels. De coördinator overlegt met de schoolleiding over nieuwe regels en/of afspraken.

Specifieke afspraken met de ouders

Op sommige scholen zal de informatie over de overblijf in de schoolgids zijn opgenomen. Ouders worden daarnaast geïnformeerd d.m.v. stukken in nieuwsbrieven van school.

Het beleid van LunchLokaal ligt ter inzage bij de overblijf.

We gaan vertrouwelijk om met alle gegevens van ouders en hun kinderen.

De coördinator neemt contact op met de ouders bij wangedrag van hun kind(eren) en bij wanbetaling. Bij complexer situaties of als er onvoldoende verbetering zichtbaar is, zal de school betrokken worden bij het overleg of het overleg leiden. Na herhaaldelijk wangedrag/wanbetaling kan de coördinator in overleg met school besluiten een kind (tijdelijk) de toegang tot de overblijf te weigeren. Dit zal schriftelijk geschieden.

Specifieke afspraken met overblijfkrachten

Het inwerken van nieuwe medewerk(st)ers geschiedt door een andere vaste overblijfkracht. Vooraf vindt er een introductiegesprek plaats met deze vaste kracht en de coördinator. Nieuwe overblijfkrachten dienen de overblijfcursus te volgen die door LunchLokaal wordt aangeboden. Bij disfunctioneren kan LunchLokaal besluiten de samenwerking met de vrijwilliger te beëindigen.

Iedere overblijfkracht dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) in te leveren. Lunchlokaal verstrekt het aanvraag formulier en vergoed de gemaakte kosten als de VOG wordt ingeleverd.

Twee á drie keer per jaar is er een teamvergadering. Van overblijfkrachten wordt verwacht dat zij deze vergadering bijwonen. Bij afwezigheid dienen zij zich bij de coördinator af te melden.

Indien er kinderen van overblijfkrachten gebruik maken van de overblijf zonder dat zij zelf aanwezig zijn, dienen zij het normale tarief te voldoen. Als de overblijfkrachten zelf wel aanwezig zijn, mogen de kinderen gratis overblijven.

Zorg ervoor dat je niet met problemen of nare gevoelens blijft rondlopen, maar maak het bespreekbaar, in eerste instantie bij de desbetreffende persoon, en/of bij de coördinator.

LunchLokaal beschikt zelf over binnenspeelgoed. Voor buiten maken wij op een aantal scholen gebruik van het speelgoed van school. Tot € 30, - mogen overblijfkrachten naar eigen inzicht speelgoed herstellen/vervangen. Alles boven dit bedrag wordt eerst overlegt met de coördinator.

Specifieke afspraken met de kinderen

 • De regels die op school gelden, gelden ook tijdens het overblijven
 • We eten netjes en rustig en blijven tijdens het eten aan tafel zitten
 • We blijven met z’n allen aan tafel tot een overblijfkracht zegt dat je van tafel mag
 • Tassen op de grond
 • We zitten niet aan andermans eten en drinken
 • Tijdens het buiten spelen moet je op het plein blijven
 • Er worden geen brutale monden gegeven en er wordt niet gescholden
 • Er wordt niet gepest